Glezniecība

Bez nosaukuma (pēc Imanuela Kanta „Spriestspējas kritika” un pēc Bruno Vasiļevska „Ainava”)
2017 - 2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 34x22 cm

Bez nosaukuma (pēc Bruno Vasiļevska “Skats pa logu” un pēc Džona Loka “Eseja par cilvēka sapratni”)
2017, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 25x36 cm

Bez nosaukuma (pēc Imanuela Kanta „Spriestspējas kritika”)
2017-2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 34x27 cm
Teksts tulkojams kā “Viss, ko varēju saskatīt.” Un ‘bēdas’ un ‘apmierinājums’.

Bez nosaukuma (pēc Imanuela Kanta „Spriestspējas kritika”)
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 17,5x30 cm

 Bez nosaukuma (pēc Bruno Vasiļevska gleznas “Ainava” un pēc „Dhamapada”)
2017, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 25x21,5 cm

 

Bez nosaukuma (dvēsele (versija 3) pēc Ludviga Vitgenšteina “Filosofiskie pētījumi”
2017, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 34x33 cm
“Cilvēka ķermenis ir labākais cilvēka dvēseles attēls.” 
 

Bez nosaukuma (pēc Imanuela Kanta “Tīrā prāta kritika”)
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 34x73 cm
Kants nošķīra divas sajūtas. Dvēsele, viņaprāt, bija iekšējās sajūtas priekšmets.
Šis darbs ir pētījums. Septiņas dienas zīmēju kvadrātu. Bija nolemts, ka tā malām jābūt 7cm garām. Izmantoju tikai “iekšējo sajūtu”. Katru dienu aizklāju uzzīmēto figūru. 7 dienas pirms pētījuma un pētījuma laikā nelietoju lineālu.


1x1 mm. 1x1 cm. 7x7 cm. 1x1 km (pēc Imanuela Kanta „Spriestspējas kritika”)
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 34x16 cm

Bez nosaukuma (pēc Aristoteļa “On the soul” un “Nikomaha ētika“)
2017, koks, audekls/gesso,kr.zīm., 19x28 cm

    

Bez nosaukuma (pēc Aristoteļa “On the soul” un “Nikomaha ētika“)
2017, koks, audekls/gesso,kr.zīm., 20x15, 23x15, 27,5x15 cm
Darbā apskatīta augu dvēseles spēja dalīties. Darbs ir kā pētījums. Pētījuma laikā pelargonija tika apgriezta. Viena no apgrieztajām daļām iesprausta mitrā augsnē. Izstādes versija sastāv no 4 attēliem. Tajos sākotnējais augs; apgrieztais augs; spraudenis; ataugušais augs.
Ja pareizi sapratu - pēc Aristoteļa domām cilvēka dvēseles zemākais slānis ir līdzīgs augu dvēselei
(„.. proti, runa ir par to daļu, kuras funkcija ir barošanās un augšana.”)

Bez nosaukuma (dvēsele (versija 4) pēc Ludviga Vitgenšteina „Filozofiskie pētījumi”
2017, audekls, koks/gesso krāsu zīmuļi, 30x60 cm
“... ķermenis ir labākais... dvēseles attēls.”

Bez nosaukuma (Dvēsele. Pēc Epikūra „Vēstule Hērodotam”)
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 33x34 cm
„.. ka dvēsele ir no smalkām daļiņām veidots ķermenis, izkliedēts pa visu sakopojumu un ļoti līdzīgs dvašai ar zināmu karstuma piejaukumu.”

Bez nosaukuma (pēc Lukrēcija “Par lietu dabu”)
2017, koks, audekls/geso, kr.zīm., 25x40 cm
Kaut kādos apstākļos. No kaut kāda leņķa. Var saskatīt divas figūras.

Bez nosaukuma (Vārds)
2016, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, 30x45 cm
Satelītdarbs "Attēldarbi I" darbiem par zīmēm un lietām pēc Vitgenšteina „Filosofiskie pētījumi”.

Bez nosaukuma (pēc Platona “Valsts”)
2016, koks, audekls/gesso, kr.zīm.,3x(37,5x20cm)
Platons aprakstīja dvēseles trīs līmeņus. Zemākais-mantkārīgais, vidējais-godkārīgais, augstākais-filozofs. Darbs ir ilustratīvs un attēlo Platona izmantotās metaforas. Par dvēseles pārvietošanos pa līmeņiem sk. Platona darbā.

Bez nosaukuma (dvēsele (versija 5) pēc Ludviga Vitgenšteina „Filosofiskie pētījumi”
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 47x25 cm
“Cilvēka ķermenis ir labākais cilvēka dvēseles attēls.”

Bez nosaukuma (pēc Kanta „Tīrā prāta kritika”)
2018, koks, audekls/gesso, kr.zīm., 86x34 cm 
„Šis mūsu sapratnes shematisms attiecībā uz parādībām un to tīro formu ir cilvēka dvēseles dziļumos apslēpta māksla, ..”   

Bez nosaukuma (pēc Vitgenšteina „Filozofiskie pētījumi”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 25x17 cm

Bez nosaukuma (pēc „Dhamapada”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi,  25x17 cm 

Bez nosaukuma (pēc Vitgenšteina „Filozofiskie pētījumi”)
2017, koks, audekls, gesso, grafīts, 30x22 cm

Bez nosaukuma (pēc Aristoteļa „Nikomaha ētika”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 30x22 cm

Bez nosaukuma (pēc „Dhamapada”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 30x22 cm

Tēlu saķēdējums (pēc Spinozas „Ētika”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 19x44 cm

Tēlu saķēdējums (pēc Spinozas „Ētika”)
2017, koks, audekls, gesso, krāsu zīmuļi, 35x34 cm

Bez nosaukuma (pēc Lukrēcija „ Par lietu dabu”)
2016, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, 20x36 cm
„Dažādi tēli visapkārt visos virzienos lido,
Daļēji paši no sevis tie uzrodas zilajā gaisā,
Daļēji atkal no dažādiem priekšmetiem izplūstot ārā,
Vai arī veidojas, sakūstot kopā visiem šiem tēliem.”

Zīme / Lieta (pēc Vitgenšteina „Filosofiskie pētījumi”)
2015, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, akrils, 25x50cm
Par zīmes un lietas attiecībām var atrast „Pētījumu” sākuma paragrāfos, piemēram, 15. paragrāfā; arī vēlāk, piemēram, 105. paragrāfā.

Zīme / Lieta (pēc Vitgenšteina „Filosofiskie pētījumi”)
2015, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, akrils, ogle, 20x20cm
Par zīmes un lietas attiecībām var atrast „Pētījumu” sākuma paragrāfos, piemēram, 15.paragrāfā; arī vēlāk, piemēram, 105. paragrāfā.

Bez nosaukuma (Vārds)
2016, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, 30x45 cm
Satelītdarbs "Attēldarbi I" darbiem par zīmēm un lietām pēc Vitgenšteina „Filosofiskie pētījumi”.

...Ēnas... (pēc Platona „Valsts”)
2015, audekls, koks, gesso, krāsu zīmuļi, 45x30 cm
„-Un vispār šie gūstekņi neko citu neatzītu par īstenību kā tikai ēnu ēnas.”
Citāts ņemts no darba Septītās grāmatas sākuma daļas.

Bez nosaukuma. Pēc Vitgenšteina. Loģiski filozofisks traktāts. No. 4.461    
2013, audekls uz koka /grafīts, akvarelis, 2x(15x20) cm

Bez nosaukuma. Nomalība
2007, audekls uz koka/ akrils, j.tehn., 20x26,5 cm